11.02.2022

Ważne informacje dla organizacja pozarządowych Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Starosta Piski realizując postanowienia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2167.) w związku z wykonywaniem obowiązku nałożonego ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1132, 1163, 1535, 2447.) jako organ nadzorujący, w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł informuje:

Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną oraz fundacje, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lup przekraczającej równowartość 10 000 euro (bez względu na to czy operacja przeprowadzana jest w ramach pojedynczej operacji, czy też kilku operacji powiązanych ze sobą) posiadają status jednostki obowiązanej do podjęcia następujących kroków:

  • Wdrożenia wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (art. 50 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu),
  • Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, które posiada wiedzę w zakresie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej. Osoba taka winna być także odpowiedzialna za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu oraz odpowiadać za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
  • Wyznaczona osoba powinna także odpowiadać za przekazywanie w imieniu obowiązanej instytucji zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i ust. 2, art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o przeciwdziałaniu. 

Podmiot obowiązany zawiadamia Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto, instytucje obowiązane regularnie, nie rzadziej niż co 2 lata dokonywać oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (art. 27 ust. 3 i art. 193 ustawy o przeciwdziałaniu). Instytucje, które nie dopełnią w/w obowiązku nałożonego przez w/w ustawę podlegają karom administracyjnym (art. 147 – 150 ustawy o przeciwdziałaniu). 

Starosta Piski jako organ nadzorujący zwraca się o przekazywanie każdorazowo informacji o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana ja ko pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. 
 

Pozostałe aktualności

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego w Orzyszu
28.09.2022

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska…

30 lecie
28.09.2022

Podsumowanie działalności Piskiego Stowarzyszenia…

Posiedzenie Zespołu ds Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim
27.09.2022

Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim

Warsztaty sieci BRANCHES
27.09.2022

BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii…