Dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej

LT-PL-5R-374 „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”


LT-PL-5R-374 „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”

CEL PROJEKTU: Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym

Projekt przewiduje działania w miejscach dziedzictwa kulturowego położonych na obszarze przygranicznym: w Praniu (PL) i Butrimonys (LT). W wyniku działania nastąpią m.in. wymiana ekspozycji w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu oraz adaptacja części pomieszczeń Domu Kultury w Butrimonys na Muzeum Etnograficzne Butrimonys. Eksponaty muzeów zostaną poddane konserwacji. Realizacja projektu wzmocni potencjał turystyczny regionu przygranicznego. 

Początek projektu 01.02.2021 r., koniec 31.12.2022 r. 
Wartość projektu ogółem: 746 161,24 euro, dofinansowanie UE: 634 273,05 euro

Projekt realizowany przez: Powiat Piski i Gimnazjum Butrimonys rejonu Alytus. 

Współfinansować ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 

Dofinansowanie przebudowy drogi

Informacja z dnia: 09.02.2024 r.

Zarząd  Powiatu  w Piszu informuje, że w dniu 06 lutego 2024 r., pomiędzy  Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Powiatem Piskim, został podpisany aneks do umowy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo – Zabielne – DK Nr 667 od km 0+000 do km 2+750

Po zakończeniu postępowania przetargowego na realizację przedmiotowego zadania wartość zadania wynosi 4 155 223,58 zł, a wysokość dofinansowania 2 643 968,00 zł.
 

Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK

 

Do końca 2023 roku potrwa realizacja projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”. Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt dotyczy wsparcia 3 szkół powiatu prowadzących kształcenie zawodowe, tj. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu oraz Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej. W ramach projektu warsztaty szkolne oraz pracownie praktycznej nauki szkół zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne w obszarze informatyki, gastronomi, leśnictwa i mechanizacji rolnictwa. Już od nowego roku Piski Zespołu kształcić będzie uczniów technikum informatyki na wysokiej jakości sprzęcie TIK. Zespół w Białej Piskiej natomiast zaoferuje uczniom technikum gastronomicznego korzystanie z wyposażenia pracowni nauki w tym zawodzie przygotowanej na kształt nowoczesnej kuchni restauracyjnej. Z kolei ruciańska szkoła zostanie wyposażona w maszyny i urządzenia do prowadzenia zajęć warsztatowych związanych z przetwarzaniem surowca drzewnego. 

Odpowiednie wyposażenie szkół w sprzęt ma ogromny wpływ na jakość kształcenia uczniów, gdyż pracodawcy oczekują od absolwentów znajomości najnowszych rozwiązań technologicznych. Stąd też właściwe przygotowanie ucznia wymusza na szkołach ciągłe unowocześnianie bazy dydaktycznej, dostosowując ją do aktualnych wymagań rynku pracy. Uczeń uzbrojony w praktyczną wiedzę i umiejętności pracy na nowoczesnym sprzęcie zwiększy swoje szanse na zatrudnienie zarówno na lokalnym, jak i regionalnym rynku pracy. Zakup nowoczesnego sprzętu TiK i wyposażenia to też zdecydowany krok w kierunku unowocześnienia kształcenia zawodowego szkół powiatowych i wzrost ich konkurencyjności. 

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości  407 662,11 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmńsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego


 

Przebudowa drogi powiatowej Orłowo - Zabielne

Informacja z dnia: 02.08.2023 r. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo – Zabielne – DK Nr 667 od km 0+000 do km 2+750

Zarząd  Powiatu w Piszu informuje, że w dniu 31 lipca 2023 r., pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Powiatem Piskim, została podpisana umowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo – Zabielne – DK Nr 667 od km 0+000 do km 2+750

Szacunkowa wartość zadania wynosi 4 668 524,46 zł. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 2 906 370,00 zł.

Informujemy, że wartość zadania oraz dofinansowania może ulec zmianie po zakończeniu postępowania przetargowego na realizację przedmiotowego zadania.