Dofinansowanie ze środków krajowych

Podpisano umowy na dofinansowanie zadań realizowanych z ramach RFRD

Informacja z dnia: 14.09.2023 r.

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w dniu 08 września 2023 r., pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Powiatem Piskim, zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowanie dotyczy zadań pn.:

1.    Remont drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 – Kałęczyn – DK Nr 58 (Biała Piska) od km 0+052 do km 0+925

Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 495 732,00 zł. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 70% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 1 047 012,40 zł.

2.    Remont drogi powiatowej Nr 1696N Mikołajki – Łuknajno –Tuchlin – DK Nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 6+572 do km 7+507

Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 535 574,00 zł. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 70% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 1 074 901,80 zł.

Informujemy, że wartość zadań może ulec zmianie po zakończeniu postępowań przetargowych na ich realizację.
 

Przebudowa ulicy Mazurskiej w Piszu wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego - aneks do umowy

Informacja z dnia: 19.07.2023 r. 

Zarząd  Powiatu  w Piszu informuje, że w dniu 19 lipca 2023 r., pomiędzy  Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Powiatem Piskim, został podpisany aneks  do umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa ulicy Mazurskiej w Piszu wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego”.
Podpisanie aneksu związane jest ze zmianą wartości umownych na roboty budowlane oraz zakup tablicy informacyjnej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
i podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 

 • Wartość zadania ogółem: 2 100 363,51 zł
 • Wartość dofinansowania: 952 179,50 zł
 • Środki własne Powiatu: 1 148 184,01 zł

Planowany termin zakończenia realizacji zadania do dnia 06 czerwca 2024 r.
 

Po wiedzę śladami sztuki - unijny projekt w Liceum w Orzyszu

Informacja z dnia: 15.05.2023 r.

Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu – unijny projekt pn.: „Po wiedzę śladami sztuki” – „For knowledge in the footsteps of art!”
 

W ramach programu Erasmus+,  na mocy umowy nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000100441 będziemy realizować krótkoterminowy projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej. Projekt pod nazwą „Po wiedzę śladami sztuki!” – „For knowledge in the footsteps of art!” jest skierowany do 30 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu, którzy pod opieką 4 opiekunów odbędą czternastodniową mobilność do Grecji (2 dni podróż, 12 dni na realizację programu edukacyjnego). Będą tam współpracować z uczniami z IV Liceum w Katerini, jako szkoły partnerskiej. 

Założone przez nas cele projektu to:  

 • Poprawienie kompetencji językowych i komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli.
 • Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przedwczesnemu kończeniu edukacji.
 • Promowanie świadomości międzykulturowej, także rozbudzanie zainteresowania i ciekawości  dotyczącej różnorodności językowej i komunikacji międzykulturowej w Unii Europejskiej.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz kompetencji cyfrowych wśród uczniów.

Chcemy, aby uczestnictwo w projekcie i mobilności edukacyjnej miało wpływ na rozwój wiedzy i umiejętności uczestniczących w nich młodych ludzi, jak i na kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczości. Uczniowie, poprzez udział w projekcie staną się bardziej samodzielni, nauczą się odpowiedzialności, planowania i pracy w grupie. Będą mogli także w innym niż szkolne otoczeniu sprawdzić w praktyce swoją wiedzę i umiejętności. 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i jego realizator w Polsce, którym jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  przekaże szkole jako beneficjentowi projektu kwotę 43 374,00 €.
 

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Informacja z dnia: 03.04.2023 r.

Zarząd  Powiatu  w Piszu informuje, że w dniu 31 marca 2023 r., pomiędzy  Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Powiatem Piskim, została podpisana umowa
na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa ulicy Mazurskiej w Piszu wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego

Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 147 932,17 zł. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 50% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 952 179,50 zł.
Informujemy, że może ono ulec zmianie po zakończeniu postępowania przetargowego na realizację przedmiotowego zadania.

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1660 N

Informacja z dnia: 22.02.2023 r. 

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1660N DK Nr 63 – Kałęczyn – DK Nr 58 (Biała Piska) od km 1+015 do km 1+915

Dofinansowanie:  1.957.404,52 zł
 

Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1686N w miejscowości Karwik

Informacja z dnia: 07.12.2022r. 

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1686N od km 0+300 do km 2+757 w m. Karwik

Dofinansowanie:  7.481.250,00 zł

Powiat Piski otrzymał 250 tys. zł w ramach programu Dostępny Samorząd

Informacja z dnia: 21.11.2022 r. 

POWIAT PISKI otrzymał 
250 000,00 zł

Z PROGRAMU „DOSTĘPNY SAMORZĄD – GRANTY” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

    Otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Piszu.” 
W ramach projektu m. in. planuje się: 

 • budowę windy zewnętrznej do istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Piszu, 
 • zakup i montaż pętli indukcyjnej dla osób słabo słyszących,
 • zakup i montaż tablic tyflograficznych,
 • zakup wyposażenia stanowiska komputerowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Dotacja celowa dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.

Informacja z dnia: 18.11.2022 r. 

Dotacja celowa dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu. 

Chcemy poinformować, że na mocy umowy Nr 161_ OPW/J/3300022821/542 zawartej w dniu 26 października 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Powiatem Piskim otrzymaliśmy jako szkoła dotację celową na zakup pakietów ubiorczych dla wszystkich uczniów realizujących program szkoleniowy w oddziale przygotowania wojskowego, który funkcjonuje w naszej szkole od 1 września 2022 r. 

Dotacja celowa przeznaczona jest również na zakup wyposażenia specjalistycznego (tzw. pakiet szkoleniowy OPW) dla całego oddziału. Całkowity koszt realizacji zadania ustalony został na kwotę 108 060,00 zł, na którą składa się 77 700, 00 zł na zakup pakietu szkoleniowego OPW oraz 30 360,00 zł na zakup pakietu ubiorczego ucznia OPW.86 448,00 zł to wysokość dotacji z MON, natomiast kwota 21 612, 00 zł to wysokość wkładu własnego organu prowadzącego szkołę na realizację zadania. Już wkrótce nasi uczniowie otrzymają umundurowanie oraz specjalistyczne wyposażenie.

 


 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N - ul. Słoneczna w Piszu

Informacja z dnia: 03.11.2022 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w dniu 27 października 2022 r., pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Powiatem Piskim, został podpisany aneks do umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N– ulicy Słonecznej w Piszu”.

Podpisanie aneksu związane jest ze zmianą wartości umownych na roboty budowlane, badania laboratoryjne oraz zakup tablicy informacyjnej po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami. 

 • Wartość zadania ogółem:    5 139 674,49 zł
 • Wartość dofinansowania:    3 018 270,29 zł
 • Środki własne Powiatu:        2 121 404,20 zł

Planowany termin zakończenia realizacji zadania do dnia 03 sierpnia 2023 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N - ul. Słoneczna w Piszu

Informacja z dnia: 02.09.2022

 

Zarząd  Powiatu  w Piszu informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022 r., pomiędzy  Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Powiatem Piskim, została podpisana umowa
na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy Słonecznej w Piszu

Szacunkowa wartość zadania wynosi 5 143 090,49 zł. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 60% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 3 052 812,60 zł.
Informujemy, że może ono ulec zmianie po zakończeniu postępowania przetargowego na realizację przedmiotowego zadania.
 

Dofinansowanie ze środków rządowego funduszu polski ład program inwestycji strategicznych

Informacja z dnia: 10.08.2022 r.

Dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
Modernizacja (przebudowa) dróg powiatowych – ulic w miejscowości Pisz: Spacerowej, Poprzecznej, Uroczej oraz Bliskiej.

Dofinansowanie: 2.149.241,98 zł.

Dofinansowanie ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Informacja z dnia 03.06.2022 r. 

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N Pisz - Łupki - Rybitwy - DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 8+145 

DOFINANSOWANIE: 5 116 044,65 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 5 116 044,65 zł

Dofinansowanie ze środków rządowego funduszu polski ład program inwestycji strategicznych

Informacja z dnia: 17.03.2022 r. 


Dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 
Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1777 N (Mikołajki) – Wejsuny – DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896.


Dofinansowanie: 13.978.346,82 zł.
 

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Informacja z dnia: 04.11.2021 r.

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów silnikowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu:
1.    Samochodu osobowego przeznaczonego do obsługi obwodów drogowych;
2.    Samochodu brygadowego przeznaczonego do przewozu osób oraz materiałów;
3.    Ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do drogowych robót utrzymaniowych.
Dofinansowanie:                             595 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji:         726 540,00zł

 


Dostęp do treści archiwalnych dotyczących dofinansowań pochodzących ze środków krajowych: 

http://archiwum.powiat.pisz.pl/?q=strona-dofinansowanie-ze-rodk-w-krajowych