Nieodpłatna pomoc prawnaNieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 2024 r. 

 

  1. Zarządzenie Mr 51/2023 Starosty Piskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz wykazu planowanych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  na terenie powiatu piskiego w 2024 r. 
  2. Wykaz punktów i planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłątnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2024 r. 
  3. Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie piskim w 2024 r. 
  • Gdzie można uzyskać pomoc;
  • Dla kogo są bezpłatne porady prawne, obywatelskie i mediacje;
  • Jak umówić wizytę;
  • Jakie sprawy obejmuje nieodpłatna pomoc prawna;
  • Jakie sprawy obejmuje poradnictwo obywatelskie;
  • Opinia o udzielonej pomocy;
  • Integracja z innymi formami darmowej pomocy. 

 Wykaz punktów i dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2023 r. - zaktualizowany 29 grudnia 2022 r.

Punkty

Adres lokali, dni i minimalny czas trwania dyżuru w punkcie

Podmiot prowadzący dyżur

Zakres dyżuru

Punkt nr 1

Starostwo Powiatowe w Piszu

ul. Warszawska 1

12-200 Pisz

 

Poniedziałek 1100 - 1500

Wtorek 1100 - 1500

Środa 1000 - 1400

Czwartek 1000 - 1400

Piątek 1000 - 1400

Okręgowa Izba Radców Prawnych

– Radca prawny

 

Okręgowa Izba Adwokacka

– Adwokat

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nr 2

„mobilny”

Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej

ul. Sienkiewicza 16

12-230 Biała Piska

 

Poniedziałek 1100 - 1500

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone
jest w punkcie w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca
od godz. 1100 do godz. 1500.

 

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
z siedzibą w Olsztynie

 

 

Adwokat/radca prawny

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Internat Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

ul. Polna 2B, pokój nr 1

12-220 Ruciane – Nida

 

Wtorek 1100 - 1500

Środa 1000 - 1400

Urząd Miejski w Orzyszu

ul. Rynek 3, pokój nr 206

12-250 Orzysz

 

czwartek 1000 - 1400

piątek 900 - 1300

 Informacja z 9 lutego 2023 r.

INFORMACJA NT. DYŻURÓW SPECJALISTYCZNYCH
W RAMACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Starosta Piski przypomina, że w ramach ogólnokrajowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju. Osoby zainteresowane dyżurami specjalistycznymi niedostępnymi na terenie miejsca ich zamieszkania mogą skorzystać z pomocy specjalisty w danej dziedzinie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  


Listę dyżurów specjalistycznych udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem internetowym https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne.


Tematyka dyżurów specjalistycznych obejmuje m.in. pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością, pomoc ofiarom przemocy wobec kobiet i dzieci, prawo spadkowe, kredyty frankowe, ubezpieczenia, podatki, upadłość konsumencką.
Zapisy na dyżury specjalistyczne dokonywane są poprzez stronę https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc.


Starosta Piski przypomina, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, jest uprawniona do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Wzór pisemnego oświadczenia o niemożliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej dostępny jest w punkcie u osoby, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej.


Mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać w 2023 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w punktach funkcjonujących na terenie powiatu piskiego.


Lista punktów działających w 2023 roku na terenie powiatu piskiego oraz informacja nt. sposobu rejestracji wizyty dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu pod adresem https://bip.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=12473.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji  reguluje Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

  

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.


Osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może być udzielone także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.


Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w  miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w  miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. W powyższej sytuacji, osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo odbiera bezpośrednio od beneficjenta oświadczenie, w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Ponadto, osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.


Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej radca prawny lub adwokat może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.


Radca prawny lub adwokat może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
Informacje i dane uzyskane w wyniku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej są chronione i poufne.
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osób świadczących porady, wprowadzona została możliwość udzielania pomocy także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w czasie epidemii. W takiej sytuacji nie jest konieczne składanie oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku – w przypadku przedsiębiorcy.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz  edukacji prawnej:
1.  nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu, lub
- nieodpłatną mediację, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, jak również nieodpłatną mediację.


3. Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności   mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
-  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Termin wizyty w punkcie można ustalić za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy lub pod numerem telefonu: 87 4254700 lub 87 4254690. Rejestracja telefoniczna jest możliwa wyłącznie w dni robocze w godz. 8.00-15.00.  

Osoby uprawnione mogą przekazać anonimowo opinię o udzielonej im poradzie – otrzymanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Wypełnienie przez osobę uprawnioną odpowiedniego formularza, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę.


Ponadto, opinia może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego.


Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym numerem telefonu. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie  i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

      Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują również osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc ta jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w  ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708).
      Zgodnie z art. 37 ust. 1 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ustawy podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:  
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2  poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
     

W zakresie informacji, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 wnioskodawca przedstawia na formularzu następujące dane: imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby; identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), formę prawną, wielkość, klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz.489), datę utworzenia, sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości; prowadzonej działalności gospodarczej, w związku, z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis; pomocy otrzymanej w odniesieniu, do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (§ 2 ust. 1 pkt 1 – 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 311).
      Ponadto z treści art. 37 ust. 7 wynika, że do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń i oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1, 2 pomoc nie może być udzielana.

  

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – to sposoby wyjścia z konfliktu, bez przenoszenia tego sporu na drogę sądową. Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia (niezależna instytucja)? np. mediator, koncyliator albo arbiter? pośredniczy w kontaktach między stronami:
- umożliwia zbliżenie stanowisk stron (np. poprzez mediację),
- proponuje rozwiązanie sporu (np. przez koncyliację),
- rozstrzyga spór między nimi i narzuca rozwiązanie (np. w ramach arbitrażu).


Alternatywne w stosunku do postępowania sądowego sposoby rozwiązywania sporów są zwykle tańsze, szybsze i prostsze. Jest to metoda tańsza, gdyż z reguły nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych, wydatków na pełnomocników. Dopiero zatwierdzenie ugody przez Sąd wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, ale znacznie niższej niż chociażby wpis od pozwu. Rozwiązanie to jest szybsze ze względu na długie terminy rozpatrywania sporów sądowych.

Rozwiązywanie sporów w ten sposób jest też prostsze gdyż nie wymaga znajomości procedur sądowych i umiejętności formułowania stanowisk procesowych.


Mediacja to sposób dojścia do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej - mediatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt i wspiera ich w komunikacji - nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań.

Korzystanie z mediacji jest dobrowolne – do jej podjęcia konieczna jest zgoda obu stron. Rozwiązanie sporu w ten sposób daje zwaśnionym stronom większą satysfakcję. Ostateczne rozstrzygniecie jest bowiem wspólnie wypracowane, a nie odgórnie narzucone przez Sąd.


Nieodpłatna mediacja jest dostępna zarówno w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również w ramach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Druga strona nie musi być osobą uprawnioną – może to być przedsiębiorca, osoba fizyczna, pracodawca, kontrahent, sąsiad, członek rodziny itp.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2)  przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3)  przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4)  przeprowadzenie mediacji;
5)  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

 


ZARZĄDZENIE Nr 46/2022
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz wykazu planowanych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2023 r.
 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem zawierającym wykaz planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Piskiego w roku 2023 znajduje się w pliku do pobrania. 


Wykaz punktów i dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 r. -  zaktualizowany 22 lutego 2022 r.
 


Starosta Piski informuje, że mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Zgłoszenia wizyty należy dokonać za pomocą strony https://np.ms.gov.pl/zapisy albo telefonicznie pod numerem 87 425 47 00 lub 87 425 46 90 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00.

Starosta Piski przypomina, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

WYKAZ DYŻURÓW PRZEZNACZONYCH NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU PISKIEGO W 2022 R.

Punkty

Adres lokali, dni i minimalny czas trwania dyżuru w punkcie

Podmiot prowadzący dyżur

Zakres dyżuru

Punkt nr 1

Starostwo Powiatowe w Piszu

ul. Warszawska 1

12-200 Pisz

 

Poniedziałek 1100 - 1500

Wtorek 1100 - 1500

Środa 1000 - 1400

Czwartek 1000 - 1400

Piątek 1000 - 1400

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych

– Radca prawny

 

Okręgowa Izba Adwokacka

– Adwokat

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nr 2

„mobilny”

Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej

ul. Sienkiewicza 16

12-230 Biała Piska

 

Poniedziałek 1100 - 1500

 

Fundacja

 „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie

 

 

Adwokat/radca prawny

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Internat Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

ul. Polna 2B

12-220 Ruciane – Nida

 

Wtorek 1100 - 1500

Środa 1000 - 1400

 

Urząd Miejski w Orzyszu

ul. Rynek 3

12-250 Orzysz

 

czwartek 1000 - 1400

piątek 1000 - 1400

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 roku.

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada 2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 


Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 roku
Uchwała nr 85/115/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 9 listopada 2021 r. w załączeniu.

 


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego
na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu piskiego w 2022 roku.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 roku.

 

W załączeniu: Uchwała Nr 95/117/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 listopada 2021 r. ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu

ofert