Raport o Stanie Powiatu Piskiego


Raport o stanie Powiatu za 2022 r.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5.06.1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.
Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego.
Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie Powiatu przeprowadza się debatę.

 
Debata nad Raportem o stanie Powiatu Piskiego
Głos mieszkańców w debacie nad raportem

 
W debacie nad raportem o stanie Powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, zawierające jego imię (imiona) i nazwisko oraz adres do korespondencji. Do zgłoszenia należy załączyć listę poparcia, zawierającą imię, nazwisko i podpis co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu dopuszcza mieszkańców do głosu według kolejności otrzymanych zgłoszeń.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 


 

Raport o Stanie powiatu Piskiego - 2021 rok