Ważne Informacje

 


Informacja z dnia: 01.02.2023 r. 

Obowiązek zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu

Przypominamy o obowiązku zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu - zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Natomiast zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Za niedopełnienie ww. obowiązków, grozi kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł zgodnie z art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym.

WYDŁUŻONY TERMIN!

Od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. na podstawie art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1192) wydłużony został do 60 dni termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej oraz termin na zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terenie RP. 
 


Informacja z dnia: 01.02.2023 r.

Obowiązkowa wymiana bezterminowego prawa jazdy

Kierowcy posiadający prawo jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. będą musieli wymienić dokument od 2028 do 2033 r. Obowiązek dotyczy bowiem wymiany praw jazdy wydanych do dnia 18 stycznia 2013 r. 

Na dzień dzisiejszy przy wymianie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T nie trzeba przechodzić dodatkowych badań lekarskich, chyba że prawo jazdy zostało wydane na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne. Badania będą musiały przechodzić natomiast osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E. W takim przypadku dokument jest ważny przez 5 lat.

Zgodnie z  art. 124 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, że prawa jazdy wydane do 18 stycznia 2013 r. powinny zostać wymienione między 19 stycznia 2028 r. a 18 stycznia 2033 r.