Ważne Komunikaty

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
projektu „Programy współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

WP.523.1.2023

8 listopada 2023 r.


Powiat piski przygotował i przedstawił do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego projekt „Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Starosta Piski ogłosił 31 października 2023 r. konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu ws. przyjęcia Programu, zgodnie z  Uchwałą nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie „Szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

Ogłoszenie Starosty Piskiego nt. konsultacji, formularz zgłoszenia opinii oraz projekt uchwały Rady Powiatu ws. przyjęcia Programu zostały opublikowane 31 października 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.bip.powiat.pisz.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl (strona główna) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu (tablica zewnętrzna obok budynku przy ul. Warszawskiej 1). Projekt Programu został wyłożony do wglądu w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu, II piętro. Ogłoszenie Starosty zawierało informację o przedmiocie konsultacji, czasie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, formie konsultacji oraz miejscu udostępnienia Programu do wglądu.

Konsultacje trwały od 31 października do 7 listopada 2023 r. W tym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły wnosić opinie do projektu uchwały Rady Powiatu ws. przyjęcia Programu. Opinie mogły być wnoszone osobiście lub pocztą lub poprzez wysłanie skanuy formularza na wskazany adres e-mail.

W trybie i terminie wyznaczonym na konsultacje nie wpłynęły żadne opinie do projektu Programu.

Projekt „Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w formie załącznika do projektu uchwały zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Pisz pod głosowanie.

 

/-/ Andrzej Nowicki

Starosta Piski

 

 OGŁOSZENIE KONSULTACJI
projektu „Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

z 31 października 2023 r.

Starosta Piski ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Do udziału w konsultacjach zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
Opinie dotyczące projektu „Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” należy zgłaszać od 31 października do 7 listopada 2023 r. na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Formularz należy dostarczyć:


a) osobiście lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1
b) albo wysłać skan e-mailem na adres: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl.

Projekt programu jest również dostępny do wglądu w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, pok. 38 (II p.) w godzinach od 7.30 do 15.30.


 


Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Starosta Piski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 r. ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Piszu Uchwałą Nr 8/171/2023 z dnia 23 lutego br. Podczas spotkania poruszone zostaną również zagadnienia związane
z wolontariatem na rzecz organizacji pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się 10 marca 2023 r. (piątek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Poprowadzą je, wraz z pracownikami Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu, animatorzy Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Izabela i Marek Jurzyńscy.


Program spotkania:
1. Rozwój wolontariatu na Warmii i Mazurach z perspektywy organizacji pozarządowych.
2. Zasady zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. Realizacja i rozliczenie zadania.

Ze względów organizacyjnych udział w spotkaniu należy zgłosić do 8 marca br. kontaktując się z Wydziałem Promocji i Rozwoju tutejszego urzędu na adres e-mail: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl bądź telefonicznie pod numerem 87 425 47 62.

wiadomość z 3 marca 2023 roku.WYNIKI KONSULTACJI
projektu „Programu współpracy na rok 2023 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

28 września 2022 r.
    
19 września 2022 r. Starosta Piski ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2023 powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Konsultacje zostały ogłoszone i przeprowadzone w trybie Uchwały Nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Piskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Ogłoszenie Starosty Piskiego nt. konsultacji, formularz uwag oraz projekt uchwały Rady Powiatu ws. przyjęcia Programu zostały zamieszczone 19 września 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu (tablica zewnętrza obok budynku przy ul. Warszawskiej 1). Projekt uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia Programu został wyłożony do wglądu w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu. Ogłoszenie Starosty zawierało informację o wyłożeniu projektu Programu do wglądu oraz informację nt. dokładnego miejsca i godzin, w których można zapoznać się z projektem Programu
Konsultacje trwały od 20 do 27 września 2022 r. W tym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły wnosić uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu ws. przyjęcia Programu. W terminie wyznaczonym na konsultacje nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie do projektu Programu

 

 

  

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu „Programu współpracy na rok 2023 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

z 19 września 2022 r. 


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PISZU z 28 lipca 2022 r.
O UPROSZCZONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM „NIEODKRYTY POWIAT PISKI” Z ZAKRESU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

27 lipca 2022 r. do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod tytułem „Nieodkryty Powiat Piski”. Uproszczoną ofertę złożyła Fundacja Fucco z siedzibą w Pońcu.   
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu.
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 04.08.2022 r.
Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zadania przedstawionego w uproszczonej ofercie można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 (Wydział Promocji i Rozwoju, II p.) w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty na ww. adres. Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl.

  

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PISZU


Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu w Piszu, uznając celowość realizacji zadania publicznego,

informuje

o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa pn. „Łucznicze pasje” złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „Technik Ruciane – Nida”.


Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zadania przestawionego w uproszczonej ofercie można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 (Wydział Promocji i Rozwoju) w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty na ww. adres.
Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl. Uwagi mogą być wnoszone w terminie do 1 czerwca br.

Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu
  2. na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl
  3. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu        

 

 Obowiązek sprawozdawczy Stowarzyszeń rejestrowych i fundacji

Szanowni Państwo,
ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia i fundacje.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Promocji i Rozwoju pełniąc w imieniu Starosty Piskiego, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

1. Czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty, lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starosta Powiatowego w Piszu ( ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz ) z dopiskiem:

Oświadczenie Fundacja/Stowarzyszenie,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października każdego roku. 

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Wydziałem Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu tel. 87/425-47-61. 
  

OGŁOSZENIE KONSULTACJI
projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023.


z 25 października 2022 r.

Starosta Piski ogłasza konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). Opinie dotyczące projektu Uchwały można zgłaszać od 26 października do 4 listopada 2022 r. poprzez wypełnienie formularza i złożenie go osobiście lub przesłanie pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Podpisany skan formularza można również wysłać e-mailem na adres: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl.
Projekt uchwały jest dostępny do wglądu w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu, pok. 38 (II p.) w godzinach od 7.30 do 15.30.

  

WYNIK KONSULTACJI
projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023.

7 listopada 2022 r.
    
25 października 2022 r. Starosta Piski ogłosił konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023. Konsultacje zostały ogłoszone i przeprowadzone w trybie Uchwały Nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Piskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Ogłoszenie Starosty Piskiego nt. konsultacji, formularz uwag oraz projekt uchwały Rady Powiatu zostały zamieszczone 25 października 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu (tablica zewnętrza obok budynku przy ul. Warszawskiej 1). Projekt uchwały Rady Powiatu Pisz został wyłożony do wglądu w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu. Ogłoszenie Starosty zawierało informację o wyłożeniu projektu Programu do wglądu oraz informację nt. dokładnego miejsca i godzin, w których można zapoznać się z projektem Programu
Konsultacje trwały od 26 października do 4 listopada 2022 r. W tym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły wnosić uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu. W terminie wyznaczonym na konsultacje nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie do projektu Uchwały.