Ważne Komunikaty


WYNIKI KONSULTACJI
projektu „Programu współpracy na rok 2023 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

28 września 2022 r.
    
19 września 2022 r. Starosta Piski ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2023 powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Konsultacje zostały ogłoszone i przeprowadzone w trybie Uchwały Nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Piskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Ogłoszenie Starosty Piskiego nt. konsultacji, formularz uwag oraz projekt uchwały Rady Powiatu ws. przyjęcia Programu zostały zamieszczone 19 września 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu (tablica zewnętrza obok budynku przy ul. Warszawskiej 1). Projekt uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia Programu został wyłożony do wglądu w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu. Ogłoszenie Starosty zawierało informację o wyłożeniu projektu Programu do wglądu oraz informację nt. dokładnego miejsca i godzin, w których można zapoznać się z projektem Programu
Konsultacje trwały od 20 do 27 września 2022 r. W tym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły wnosić uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu ws. przyjęcia Programu. W terminie wyznaczonym na konsultacje nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie do projektu Programu

 

 

  

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu „Programu współpracy na rok 2023 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

z 19 września 2022 r. 


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PISZU z 28 lipca 2022 r.
O UPROSZCZONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM „NIEODKRYTY POWIAT PISKI” Z ZAKRESU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

27 lipca 2022 r. do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod tytułem „Nieodkryty Powiat Piski”. Uproszczoną ofertę złożyła Fundacja Fucco z siedzibą w Pońcu.   
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu.
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 04.08.2022 r.
Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zadania przedstawionego w uproszczonej ofercie można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 (Wydział Promocji i Rozwoju, II p.) w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty na ww. adres. Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl.

  

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PISZU


Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu w Piszu, uznając celowość realizacji zadania publicznego,

informuje

o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa pn. „Łucznicze pasje” złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „Technik Ruciane – Nida”.


Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zadania przestawionego w uproszczonej ofercie można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 (Wydział Promocji i Rozwoju) w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty na ww. adres.
Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl. Uwagi mogą być wnoszone w terminie do 1 czerwca br.

Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu
  2. na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl
  3. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu        

 

  

OGŁOSZENIE KONSULTACJI
projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023.


z 25 października 2022 r.

Starosta Piski ogłasza konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). Opinie dotyczące projektu Uchwały można zgłaszać od 26 października do 4 listopada 2022 r. poprzez wypełnienie formularza i złożenie go osobiście lub przesłanie pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Podpisany skan formularza można również wysłać e-mailem na adres: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl.
Projekt uchwały jest dostępny do wglądu w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu, pok. 38 (II p.) w godzinach od 7.30 do 15.30.

  

WYNIK KONSULTACJI
projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023.

7 listopada 2022 r.
    
25 października 2022 r. Starosta Piski ogłosił konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2023. Konsultacje zostały ogłoszone i przeprowadzone w trybie Uchwały Nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Piskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Ogłoszenie Starosty Piskiego nt. konsultacji, formularz uwag oraz projekt uchwały Rady Powiatu zostały zamieszczone 25 października 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu (tablica zewnętrza obok budynku przy ul. Warszawskiej 1). Projekt uchwały Rady Powiatu Pisz został wyłożony do wglądu w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu. Ogłoszenie Starosty zawierało informację o wyłożeniu projektu Programu do wglądu oraz informację nt. dokładnego miejsca i godzin, w których można zapoznać się z projektem Programu
Konsultacje trwały od 26 października do 4 listopada 2022 r. W tym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły wnosić uwagi do projektu uchwały Rady Powiatu. W terminie wyznaczonym na konsultacje nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie do projektu Uchwały.