Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału: tomasz [dot] boruckiatpowiat [dot] pisz [dot] pl (mgr Tomasz Borucki)

ul. Warszawska 1
tel. (0-87) 425 46 69
Pokoje: 2, 7

Numery rachunków do wpłat za:

 • 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003
  • użytkowanie wieczyste
 1. Zbywanie, nabywanie, zamiana, oddawanie w najem, dzierżawę i użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego.
 2. Ustanawianie i wygaszanie praw trwałego zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego.
 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym na gruntach Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego w prawo własności nieruchomości.
 4. Zwracanie działek pod zabudowania i działek dożywotniego użytkowania dla rolników (następców prawnych), którzy zdali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa za rentę.
 5. Dokonywanie aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu do gruntów oddanych w użytkowanie wieczystej trwały zarząd.
 6. Udzielanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości, przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości.
 7. Wnioskowanie o ujawnienie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego w księgach wieczystych oraz ich regulowanie.
 8. Prowadzenie postępowań związanych z przejmowaniem nieruchomości zajętych pod drogi publiczne (art. 73 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną).
 9. Wywłaszczenie nieruchomości oraz zwrot nieruchomości wywłaszczonych.
 10. Wydawanie decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości.
 11. Uzgadnianie projektów decyzji lokalizacji realizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy w zakresie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.