Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Naczelnik Wydziału: sylwia [dot] piotrowskaatpowiat [dot] pisz [dot] pl (mgr inż. Sylwia Piotrowska-Kamińska)

ul. Warszawska 1
tel. (0-87) 425 46 80
Pokoje: 18, 19, 20, 21

Numery rachunków do wpłat za:

 • 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 - Konto Starostwa Powiatowego w Piszu
  • Karty Wędkarskie
 • 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 - Konto Urzędu Miejskiego w Piszu
  • opłaty skarbowe
 1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność gmin.
 2. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.
 3. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych.
 4. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin, hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi.
 6. Przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej w tym z wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi.
 7. Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi urządzeniami połowowymi wody płynącej.
 8. Rejestracja zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom przewozowym (CITES).
 9. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów.
 10. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów.
 11. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 12. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony przed hałasem z działalności gospodarczej.
 13. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych.
 14. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.
 15. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 16. Wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego.
 17. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
 18. Wydawanie decyzji ustalających kierunek i termin rekultywacji gruntów.
 19. Wydawanie decyzji uznających rekultywację gruntów za zakończoną.
 20. Nadzór nad spółkami wodnymi.
 21. Prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.
 22. Wydawanie zezwoleń na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców.
 23. Prowadzenie spraw związanych z łowiectwem.
 24. Wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.
 25. Wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny.
 26. Wydawanie decyzji oraz prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.
 27. Wydawanie zaświadczeń dot. spełnienia przez nieruchomość przesłanki wynikającej z art. 37 a ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach (dot. objęcia gruntu Uproszczonym Planem Urządzania Lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach).
 28. Udostępnianie informacji o środowisku.
 29. Udostępnianie informacji publicznej.
 30. Udostępnianie informacji geologicznej.