Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST z udziałem Wicestarosty Piskiego

26.03.2024

Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST z udziałem Wicestarosty Piskiego

przedstawiciele zespołu

W dniu 21 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Posiedzenie odbyło się z udziałem sekretarza stanu Tomasza Szymańskiego oraz podsekretarzy Wiesława Leśniakiewicza i Macieja Duszczyka oraz pana Krzysztofa Matyjaszczyka prezydenta Częstochowy jako współprowadzącego zespół ze strony samorządowej.


Podczas posiedzenia Zespołu, którego członkiem z ramienia Związku Powiatów Polskich jest Wicestarosta Marek Wysocki, dyskutowano nad projektem ustawy o ochronie ludności, który ma skupić się na siedmiu obszarach regulacji dotyczących m.in. systemu ostrzegania i alarmowania, ewakuacji ludności oraz finansowania.

W tej części poruszono też tematykę obowiązków starosty jako organu ochrony ludności na obszarze powiatu, obejmujących koordynację działań, tworzenie zasobów, prowadzenie ewidencji oraz organizowanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami.
W kolejnych punktach była dyskusja m.in. na temat przedłużenia wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób udzielających schronienia uchodźcom z Ukrainy - od lipca br. wypłaty te zostaną zawieszone dla osób udzielających schronienia w swoich prywatnych mieszkaniach. 

Zespół zaopiniował pozytywnie następujące projekty:
- projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych,
- projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budowli ochronnych,
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata z urzędu,
- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego z urzędu.